SPOLEČNOST SES V ROCE 2014 DOSÁHLA RŮSTU A VYTYČILA SI NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

19 Úno 2015

Lucemburk 20. 2. 2015 – SES S.A. (pařížská burza NYSE Euronext a lucemburská burza: SESG) uveřejňuje své finanční výsledky za hospodářský rok končící 31. 12. 2014.

 HLAVNÍ VÝSLEDKY

 Růst za celý rok 2014

ve srovnání s předchozím rokem

Vykázané

Při konstantních směnných kurzech[1]

Příjmy

+3,0 %

+4,0 %

EBITDA                                                           

+4,6 %

+5,0 %

 Bylo dosaženo růstu příjmů a optimalizace provozu, což vedlo k 5,0% růstu EBITDA. 

 • Příjmy ve výši 1.919,1 milionu euro vzrostly o 4 % ve srovnání s předchozím rokem, při konstantních směnných kurzech  
 • EBITDA ve výši 1.428,0 milionu euro vzrostla o 5,0 % ve srovnání s předchozím rokem, při konstantních směnných kurzech
 • Marže EBITDA vzrostla ze 73,7 % na 74,4 %, při konstantních směnných kurzech
 • Zisk skupiny vzrostl o 6,0 % na 600,8 milionu euro; zisk na akcii vzrostl o 5,6 % na 1,49 euro
 • Za rok 2014 byla navržena dividenda na akcii kategorie A ve výši 1,18 euro, což oproti roku 2013 představuje nárůst o 10 %

 Realizace strategických principů společnosti SES a vytvoření pozice k dlouhodobému růstu

 • Příjmy z infrastruktury vzrostly o 3,8 %, došlo k 12,2% nárůstu prodeje díky pronájmu kapacit transpondérů
 • 5,1% nárůst počtu uživatelů televizních kanálů v HD kvalitě vysílaných přes družice SES, s odpovídajícím růstem příjmů
 • Od 1. 1. 2014 bylo pořízeno šest nových družic za účelem zabezpečení budoucího růstu
 • Byly dohodnuty nové úvěry ve výši 1,9 miliardy euro, s nižšími náklady na splácení úvěrů a delší průměrnou dobou splatnosti
 • Solidní bilance s poměrem čistého dluhu / EBITDA 2,77x (k 31. 12. 2013 činil 2,79x)  
 • Objem plně krytých evidovaných smluv zůstává na solidní výši 7,3 miliardy euro.

 [1]Výraz “konstantní směnné kurzy” jinými slovy znamená srovnávací údaje, které neutralizují kurzové změny a usnadňují tak porovnání hospodářských výsledků. Příjmy a provozní výdaje za rok 2013, které jsou uváděny pro srovnání, jsou upraveny tak, aby odrážely prodej firmy Glocom v listopadu 2013.

Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti, uvedl:

„Společnost v roce 2014 znovu dosáhla solidních příjmů a růstu EBITDA.“ Tyto výsledky odráží řadu úspěchů v klíčových tržních segmentech a regionech při sjednávání nových obchodů i poskytování služeb stálým zákazníkům. Pokračovali jsme v plnění strategických principů společnosti SES za účelem dosažení dlouhodobého ziskového růstu a zlepšení naší špičkové pozemní infrastruktury k provozu družic. Rozšířili jsme jednu z našich hlavních služeb – přenosy videa – vytvářením nových prostředí, sjednáním nových zakázek a zvýšením počtu kanálů. Naše investice do inovativních řešení, která spojují lineární i nelineární vysílání, rovněž dláždí cestu k nasazení technologie Ultra HD TV. Roste poptávka po datových a mobilních řešeních, společnost SES proto i nadále buduje kapacity napříč řadou segmentů – uzavírá nové významné zakázky na pevné sítě i připojení na moři i ve vzduchu. Pokračovali jsme v rozvoji našich služeb pro státní instituce a získali významné nové zakázky, i přes pokračující rozpočtová omezení v USA. V našem podnikání jsme se zaměřili na optimalizaci provozu, díky čemuž jsme zlepšili marže a celkovou ziskovost.      

Při pohledu do budoucnosti mohu prohlásit, že rok 2015 se pro společnost SES ponese ve znamení dalšího budování kapacit pro budoucí růst. Nedávno oznámené pořízení družic SES-14, SES-15 a SES-16/GovSat je důkazem snahy společnosti SES o zajištění dlouhodobého růstu příjmů v rámci našeho stávajícího plánu investic. Uvedené družice budou využívat nejnovější technologické inovace a umožní společnosti SES diferencovat své služby tak, aby poskytla nové kapacity, které co nejlépe poslouží atraktivním tržním segmentům po celém světě.“

Vývoj příjmů a EBITDA

 • Příjmy ve výši 1.919,1 milionu euro vzrostly o 4 %, při konstantních směnných kurzech
 • EBITDA vzrostla o 5,0 % díky zlepšení marže ve výši 74,4 %, při konstantních směnných kurzech

Vykázané příjmy vzrostly o 3,0 %, popř. 4,0 %, při konstantních směnných kurzech; hlavními činiteli růstu byl nárůst prodeje infrastruktury v Evropě i ostatních částech světa v kombinaci se solidním prodejem služeb v Evropě.

K růstu prodeje v Evropě o 9,1 % (při konstantních směnných kurzech) z hlediska celkové výše příjmů významně přispěl prodej osmi transpondérů firmě Eutelsat v rámci komplexní smlouvy uzavřené v lednu 2014. O růst příjmů se dále zasloužily nově uzavřené smlouvy na vysílání přímo do domácností (DTH), růst prodeje služeb v Evropě a hosting systému EGNOS. Příjmy v segmentu Mezinárodní prodej vzrostly o 8,3 %, při konstantních směnných kurzech, díky pokračujícímu úspěšnému prodeji nových kapacit nasazených do komerčního provozu na rozvíjejících se trzích. Na region Severní Ameriky měl i nadále negativní dopad neschválený státní rozpočet USA, který byl hlavním faktorem poklesu příjmů o 13,5 %, při konstantních směnných kurzech.

Provozní výdaje klesly oproti vykázaným výsledkům o 1,3 %, reálně však vzrostly o 1,3 %, při konstantních směnných kurzech, zejména v důsledku variabilních nákladů spojených s růstem příjmů z prodeje služeb. Pokračující optimalizace provozních nákladů v kombinaci s růstem příjmů vedla ke zlepšení marží.

Vykázaná EBITDA vzrostla o 4,6 %, popř. 5,0 %, při konstantních směnných kurzech, což zlepšilo marži EBITDA o 74,4 %, v porovnání s marží 73,3 % (73,7 % při konstantních směnných kurzech) v předchozím roce.

Odpisy a amortizace ve výši 545,4 milionu euro vzrostly o 6,2 %, popř. 6,5 %, při konstantních směnných kurzech. Tato skutečnost odráží pokračující rozšiřování flotily družic SES – v roce 2013 zahájily provoz tři družice, v roce 2014 dvě družice. Výdaje spojené s odpisy také zahrnovaly platby za znehodnocení družice AMC-15 v důsledku dalšího poklesu výkonu, který je u této družice pozorován od třetího čtvrtletí 2014.

Provozní zisk činil 882,6 milionu euro, což představuje nárůst o 3,7 % oproti vykázaným výsledkům, skutečný nárůst činil 4,1 %, při konstantních směnných kurzech.

Čisté náklady na financování ve výši 155,0 milionu euro se snížily o 10,7 % díky úspěšnému refinancování úvěrů společnosti SES od roku 2013. Pozitivně se promítl také čistý kladný zisk z devizových transakcí v důsledku posílení směnného kurzu amerického dolaru a nižší korekce hodnoty finančních aktiv. Uvedené příjmy více než kompenzovaly pokles kapitálového úroku z 41,1 milionu euro na 23,7 milionu euro.

Náklady na daň z příjmu ve sledovaném roce činily 85,2 milionu euro (v roce 2013 činily 87,5 milionu euro), což představuje platnou sazbu daně ve výši 11,7 % (v roce 2013 činila 12,9 %).  

Podíl na ztrátě sesterských firem činil 39,0 milionu euro (v roce 2013 ztráta činila 21,7 milionu euro) a týká se zejména 45% podílu společnosti SES ve firmě O3b Networks, která zahájila komerční provoz v září 2014.

V důsledku toho čistý zisk náležející akcionářům společnosti SES ve výši 600,8 milionu euro byl o 34,3 milionu euro (6,0 %) vyšší než v roce 2013, přičemž příjmy na akcii vzrostly o 5,6 % na 1,49 euro.

Struktura budoucích příjmů společnosti vychází z plně krytých evidovaných smluv v objemu 7,3 miliardy euro k 31. 12. 2014, což představuje přibližně čtyřnásobek příjmů společnosti za rok 2014. 

Představenstvo navrhuje dividendu ve výši 1,18 euro za každou akcii kategorie A (v roce 2013 činila 1,07 euro) a 0,47 euro za každou akcii kategorie B (v roce 2013 činila 0,43), což představuje 10% nárůst v porovnání s předchozím rokem. Dividenda, kterou musí schválit řádná valná hromada společnosti svolaná na 2. 4. 2015, bude akcionářům vyplacena dne 22. 4. 2015.

 

REGIONÁLNÍ TRHY – infrastruktura a služby

O kladné hospodářské výsledky ve sledovaném roce se zasloužil zejména růst příjmů z prodeje infrastruktury v Evropě i ostatních částech světa. K pozitivní bilanci dále přispěl pokračující rozvoj doplňkových služeb. Pokračující potíže s neschváleným státním rozpočtem USA se opět negativně promítly do našich obchodů se státními institucemi v Severní Americe.

Hlavním předmětem podnikání společnosti SES zůstává vysílání video přenosů. Ve sledovaném roce celkový počet televizních kanálů vysílaných pomocí flotily družic SES vzrostl o 4,7 % na 6 529, což představuje 17 % všech satelitních televizních kanálů na celém světě. Tento údaj zahrnuje nárůst počtu kanálů HDTV vysílaných společností SES o 5,1 % z 1 793 na 1 885 (což představuje 25 % celkového trhu).

Infrastruktura

Evropa

Příjmy v Evropě vzrostly o 9,1 % na 1.017,7 milionu euro, při konstantních směnných kurzech, díky růstu příjmů z prodeje infrastruktury a služeb. Tento údaj zahrnuje prodej osmi transpondérů firmě Eutelsat v první polovině roku 2014 v rámci komplexní smlouvy uzavřené v lednu 2014, což významně přispělo k růstu příjmů.

Příjmy v Evropě rovněž zahrnovaly celoroční platbu za hosting první části evropské služby pokrytí geostacionární navigací (systém EGNOS) na družici SES-5, která zahájila provoz v srpnu roku 2013. Hosting druhé části systému EGNOS zajišťuje družice ASTRA 5B, komerční využití bylo zahájeno v červnu 2014.   

Výše příjmů rovněž odráží řadu smluv o video přenosech, které byly uzavřeny v průběhu sledovaného roku a ve kterých si zákazníci prodloužili nebo zvýšili smluvní kapacity družic SES. Rakouská veřejnoprávní televize ORF (Österreichischer Rundfunk) uzavřela smlouvu na další transpondér na pozici 19,2 stupně východně za účelem rozšíření své nabídky vysílání v HD kvalitě. M7 Group, která provozuje satelitní televizní vysílání, v listopadu 2014 prodloužila a rozšířila využití smluvních kapacit na pozici 23,5 stupně východně. Dodatečná kapacita této firmě umožní rozšířit nabídku kanálů v HD kvalitě televizní stanice Skylink, což je platforma pro vysílání přímo do domácností (DTH) v České republice a na Slovensku. SES bude také nyní vysílat dva nové kanály v HD kvalitě do 13 zemí střední a východní Evropy a zemí Společenství nezávislých států – Setanta Sports a TurkShow, což je nový nekódovaný kanál vysílaný z Německa do celé západní Evropy.   

Zimní olympijské hry, během nichž SES zajistila kapacity pro zpravodajské pokrytí stanice NBC, a světový pohár 2014 FIFA World Cup, prokázaly schopnost flotily družic SES zajišťovat kapacitu pro dočasné pokrytí významných mezinárodních událostí. Deset družic SES odvysílalo 39 000 hodin přenosů ze světového poháru 2014 FIFA World Cup pro stanici Eurovision, což je poskytovatel prémiového sportovního obsahu Evropské vysílací unie, a další provozovatele vysílání v různých částech světa. Také stanice BBC si nasmlouvala zvýšení přenosových kapacit na období konání tenisového turnaje ve Wimbledonu v roce 2014, hudebního festivalu v Glastonbury a Her britského společenství národů, které se konaly v roce 2014.

SES v roce 2014 pokračovala v rozvíjení své pozice vůdčího iniciátora komerčního zavádění technologie Ultra HD uskutečněním několika důležitých mezníků. Živé vysílání v kvalitě Ultra HD přes družici na pozici 19,2 stupně východně na konferenci IBC v září 2014 prokázalo, že satelitní přenosy v kvalitě Ultra HD jsou uskutečnitelné. Obsah vysílaný v kompresním standardu HEVC a chráněný před nelegálním využitím byl zobrazován na televizoru Samsung Ultra HD. K dalším mezníkům patřilo vysílání několika významných událostí v kvalitě Ultra HD za pomocí družic SES, např. přenosy ze světového poháru 2014 FIFA World Cup stanicí Eurovision. Berlínský koncert rockové kapely Linkin Park, který se konal v listopadu 2014, byl prvním koncertem na světě, který se vysílal v kvalitě Ultra HD v novém kompresním formátu HEVC přes satelit.

K hlavním mezníkům v poskytování datových služeb patřilo uzavření dlouhodobé smlouvy s firmou SIS LIVE, provozovatelem největší flotily družic pro venkovní vysílání a odesílání dat v Evropě, za účelem poskytnutí kapacit v pásmu Ka na družici ASTRA 1L na pozici 19,2 stupně východně. SIS LIVE tak bude moci poskytovat služby satelitního sběru zpráv vybraným významným poskytovatelům zpravodajství a obsahu ve Velké Británii, např. stanicím ITN a ITV.

Koncem roku 2014 společnost SES oznámila, že s lucemburskou vládou uzavřela smlouvu o založení společného podniku – právnické osoby LuxGovSat za účelem pořízení a uvedení do provozu specializované družice sloužící státním institucím, která bude zprovozněna ve druhém čtvrtletí roku 2017. Každý ze zakládajících subjektů investuje do nového podniku 50 milionů euro, další finance se získají bankovním úvěrem ve výši 125 milionů euro k financování nákupu družice a jejímu vynesení na oběžnou dráhu.

 

Severní Amerika  

Příjmy ze segmentu Severní Amerika poklesly o 13,5 % (při konstantních směnných kurzech) na 341,7 milionu euro, zejména v důsledku neschválení státního rozpočtu USA.

Řešení společnosti SES určená státním institucím slouží relativně různorodé směsici zákazníků z řad americké státní správy (včetně pozemního vojska, loďstva, vzdušných sil, vesmírné agentury NASA, pobřežní hlídky, ministerstva zahraničí a správy národních parků). Trend snižování počtu prodlužovaných smluv a omezování objemu zakázek v roce 2014 se nepříznivě promítl do konečných příjmů; očekává se, že tento vývoj bude pokračovat minimálně v první polovině roku 2015. V předchozím roce byla zdrojem příjmů zakázka na hosting systému CHIRP, která byla ukončena koncem roku 2013.

Divize pro státní instituce společnosti SES pokračovala v upevňování vztahů s americkou státní správou uzavřením několika dlouhodobých smluv v druhé polovině roku, které se budou podílet na příjmech za rok 2015. Jednalo se o víceletou smlouvu na poskytování kapacit k podpoře armádní sítě WIN-T, která bude provozována výhradně přes družice SES, a smlouvy na poskytování kapacit v našem segmentu Mezinárodní prodej.

Služby spojené s video přenosy byly v Severní Americe ve sledovaném období stabilní. V září 2014 společnost SES rozšířila své strategické partnerství s firmou EchoStar pořízením družice SES-11 na pozici 105 stupňů západně. Nová družice nahradí kapacity družice AMC-15 (jejíž celou kapacitu si zajistila firma EchoStar) a hosting transpondérů v pásmu C společnosti SES na družici AMC-18. Družice AMC-18 bude posléze přemístěna k plnění jiných úkolů nad Severní Amerikou.

SES dále uzavřela nové smlouvy na poskytování kapacit k datovým řešením v odvětví těžby ropy a plynu. V listopadu 2014 společnost SES uzavřela novou smlouvu o poskytování kapacit firmě Global Data Systems, která firmě Stallion Oilfield Services zajistí připojení rostoucího počtu těžebních lokalit (ropa i plyn) na území USA i Kanady. Následovala smlouva s firmou SageNet/Spacenet o využití kapacity transpondérů v pásmu Ku na družici SES-1 pro potřeby energetických firem – připojení jejich klíčových provozů v různých částech Severní Ameriky. 

S rostoucí poptávkou po připojení během letu SES uzavřela smlouvy se dvěma významnými poskytovateli vysokorychlostního internetu pro letecké společnosti. V dubnu 2014 společnost SES navázala spolupráci při poskytování kapacit na třech družicích (SES-1, SES-4 a SES-6) prostřednictvím transpondérů v pásmu Ku s firmou Gogo, která zajišťuje připojení pasažérům létajícím nad územím USA, Atlantiku a Evropy. V říjnu 2014 společnost SES uzavřela dlouhodobou smlouvu s firmou Global Eagle Entertainment (GEE) o poskytování vysokorychlostního připojení přes transpondéry v pásmu Ku v rámci služeb internetu za letu nabízených touto firmou. Spolupráce s firmou GEE zahrnuje přístup do stávající družicové sítě SES a budoucích systémů využívajících větší počet svazků (tzv. HTS). GEE bude v budoucnu využívat i kapacity družic SES-14 a SES-15 (které budou vypuštěny ve druhém a čtvrtém čtvrtletí roku 2017), které budou zajišťovat komplexní pokrytí Severní Ameriky i Jižní Ameriky. 

 

Mezinárodní prodej

Příjmy v segmentu Mezinárodní prodej vzrostly o 8,3 % na 559,7 milionu euro, při konstantních směnných kurzech, díky pokračujícímu komerčnímu využití nových kapacit, které společnost SES uvedla do provozu na rozvíjejících se trzích.

Příjmy v tomto segmentu zahrnovaly významný podíl z využití družice ASTRA 1G, která byla ve čtvrtém čtvrtletí 2014 pronajata pro krátkodobé účely v souladu s finanční prognózou společnosti SES.

V průběhu roku 2014 společnost SES dále rozvíjela svou hlavní činnost – video přenosy – vytvořením nových platforem pro vysílání přímo do domácností v Západní Africe a Latinské Americe. Tyto aktivity doplnilo zajištění práv ke dvěma orbitálním pozicím v Brazílii, které SES využije za pomoci již fungujících družic i nových družic.

V červenci 2014 společnost SES zahájila provoz nové platformy digitální televize pro Západní Afriku na družici ASTRA 2F na pozici 28,2 stupně východně. Bude se jednat o první nigerijskou platformu pro nekódované vysílání přímo do domácností, která pokryje miliony satelitních domácností v celém regionu. Kromě zajištění dalších možností růstu místních i mezinárodních provozovatelů vysílání nová platforma umožní i zrychlení tempa přechodu na digitální televizní vysílání. Také v Západní Africe společnost SES uzavřela víceletou smlouvu o poskytování kapacit pro novou platformu vysílání přímo do domácností s konsorciem západoafrických vysílacích společností pod vedením firem Africable a Media Plus. SES bude prostřednictvím družice SES-4 na pozici 22 stupňů západně poskytovat cca 80 kanálů, kódovaných i nekódovaných, pro francouzsky hovořící země subsaharské Afriky.

V květnu 2014 společnost SES zahájila provoz nové platformy pro distribuci videa určené pro Latinskou Ameriku prostřednictvím změny polohy družice NSS-806, která se nyní nachází na pozici 47,5 stupně západně. Využitím této již fungující družice ve spojení s programem podpory nových satelitních antén bude společnost SES schopna získat minimální nutný počet uživatelů a rozšiřovat tuto novou platformu pro video přenosy v Latinské Americe. Projevem důvěry v novou platformu je smlouva s firmou Encompass Latin America o pronájmu několika transpondérů k poskytování prémiových mezinárodních i národních kanálů v tomto regionu.       

SES dále rozšířila svou působnost v Latinské Americe získáním práv na využití dvou nových orbitálních pozic – 48 stupňů západně a 64 stupňů západně – od agentury Anatel (brazilská národní telekomunikační agentura) v srpnu roku 2014. SES nabídne kapacitu transpondérů v pásmu C, Ku a Ka pro nejrůznější řešení na pozici 47,5/48 stupňů západně a začala vyvíjet novou mediální platformu, která bude využívat družici NSS-806 přemístěnou na novou pozici. Pozice 64 stupňů západně je určena výhradně pro vysílání přímo do domácností a doplňuje stávající aktivity na pozici 67 stupňů západně. Nové pozice rozšíří pokrytí video přenosy společnosti SES pro trh v Latinské Americe a uspokojí tak rostoucí poptávku po kanálech v HD kvalitě. 

V únoru 2014 společnost SES podepsala s firmou Telefonica Global Solution významnou smlouvu o datových přenosech – zajištění připojení uživatelů mobilního operátora VIVO v severní a severovýchodní Brazílii. V rámci této víceleté smlouvy Telefonica využije kapacity družice NSS-7, aby zlepšila a rozšířila pokrytí oblíbených mobilních hlasových a datových služeb největšího brazilského mobilního operátora VIVO. V lednu roku 2014 Orange Business Services prodloužila a rozšířila využití kapacit družice NSS-12 na pozici 57 stupňů východně, aby podpořila rostoucí poptávku po připojení v ruské federaci. Rozšíření kapacit umožní firmě Orange Business Services poskytovat balíček vysoce kvalitních služeb firemní komunikace, např. připojení mezi dvěma lokalitami a firemní připojení. 

V Asii jsme uzavřeli dvě smlouvy s novými zákazníky týkající se vysílání přímo do domácností v Pacifiku a jižní Asii. Stávající zákazníci nabízející toto vysílání v Thajsku a Indii významně navýšili své kapacity za účelem rozšíření nabídky uživatelům a přesměrovali své služby na družici SES-8, která byla uvedena do komerčního provozu počátkem roku 2014. Na Středním východě firma Yahlive výrazně rozšířila svou nabídku nekódovaného vysílání na trhu; v segmentu datových přenosů byly s firemními zákazníky z tohoto regionu uzavřeny důležité nové smlouvy. 

Mezinárodní prodej dále zahrnoval příjmy z projektu Pathfinder určeného pro státní instituce, o kterém společnost SES informovala v červenci 2014. Tato víceletá smlouva zajišťuje kapacity ke komunikaci pomocí transpondérů v pásmu Ku pro americké velitelství v Africe.     

Koncem sledovaného roku firma Airbus Defence and Space uzavřela významnou víceletou smlouvu na využití kapacit družic SES a síťových služeb za účelem rozšíření svého podnikání v Africe. Využití kapacit družice SES-5 a komunikačního uzlu v Lucembursku umožní této firmě provozovat svou síť VSAT na celém africkém kontinentu. 

 

Služby

 

Služby jsou nedílnou součástí nabídky společnosti SES a hrají nepostradatelnou roli při dodávce koncových řešení pro zákazníky a podpoře rozvoje video přenosů nové generace (tzv. NGV) a datových přenosů nové generace (tzv. NGD) společnosti SES v celosvětovém měřítku. Prioritou rozvoje byly investice do rozšiřování funkcí sítě SES, které usnadňují zvyšování objemu prodeje infrastruktury – pronájmu kapacit transpondérů.  

V průběhu roku 2014 společnost SES rozšířila svou nabídku o služby sítí nové generace určené pro mezinárodní trhy. Rozšířená aktuální nabídka služeb společnosti SES podporuje holistický přístup k řízeným službám vysílání televizních kanálů se správou mediálních prostředků, plánováním programových přenosů, vkládáním reklamy, lokalizací, transkódováním a zobrazením obsahu na více obrazovkách (tzv. OTT – Over-the-Top) pod jednou střechou v globálním měřítku.

Ve sledovaném roce bylo dosaženo solidního růstu služeb poskytovaných evropským uživatelům. HD+, přenosová platforma v HD kvalitě společnosti SES, oslavila pátý rok komerčního provozu, přičemž počet placených zákazníků z řad domácností v Německu překročil 1,6 milionu. Od zahájení vysílání se nabídka této platformy podstatně rozrostla – v současnosti zahrnuje 20 kanálů v HD kvalitě vysílaných celkem pro více než 3 miliony domácností (včetně uživatelů bezplatného půlročního zaváděcího období). V listopadu 2014 divize Služby platforem společnosti SES uzavřela smlouvu o řízení technického provozu služby Sky Online. Tato služba umožňuje zákazníkům sledovat obsah na vyžádání nebo streamovaný lineární televizní obsah doma i na cestách. 

Divize Služby vysokorychlostního připojení společnosti SES rozšířila spolupráci s firmou ORBITCOM za účelem poskytování služby Astra Connect v německých obcích. Toto řešení zajišťuje vysokorychlostní připojení celých komunit za pomoci jediné antény, ze které je poté rozvedeno pomocí místní sítě, např. Wi-Fi. Úspěch služby Astra Connect v Německu umožnil této divizi uvést tuto službu i na trhy v jiných zemích – v říjnu 2014 uzavřela smlouvu s firmou Swisscom o poskytování služby Astra Connect ve Švýcarsku v rámci služby univerzálního vysokorychlostního připojení, ke kterému se tato země zavázala.   

 

JINÉ UDÁLOSTI

 

O3b Networks

O3b Networks, ve které SES vlastní 45% podíl, zahájila komerční provoz počátkem září 2014. Během roku úspěšně uvedla do provozu osm nových družic na střední oběžné dráze (tzv. MEO), každá o výkonu přesahujícím 10 Gb/s, čímž svou flotilu rozšířila na celkem 12 vysoce výkonných družic.

Flotila družic firmy O3b nabízí vyšší výkon a nižší latenci v porovnání s družicemi na geostacionární oběžné dráze (tzv. GEO) a zajišťuje tak flexibilnější a cenově dostupnější připojení „optickou sítí na obloze“ pro lokality, které nejsou připojeny pozemními optickými kabely. Firma nabízí vysoce diferencované portfolio služeb pro datové a mobilní aplikace, které vhodně doplňují stávající služby společnosti SES.     

O3b má uzavřeny smlouvy s 36 zákazníky, z nichž polovina již služeb sítě využívá a ti zbývající budou připojeni do poloviny roku 2015. Tito zákazníci mají nasmlouvánu kapacitu 20 Gb/s. Firma v současnosti zvažuje rozšíření své flotily družic, nákup nových družic bude pravděpodobně oznámen v průběhu roku. 

Divize pro státní instituce společnosti SES získala povolení od úřadu GSA, aby mohla nabízet služby firmy O3b přímo státním institucím USA a umožnit jim tak nákup šířky pásma, celé svazky, IP směrovače a modemy pro připojení a terminály pro pozemní i námořní využití od firmy O3b.  Tato divize předvedla ostrý provoz aplikací pro distribuci videa ve standardu HD UAV pro ústřední štáb americké armády (CENTCOM), o kterém se účastníci z ústředního štábu vyjádřili, že zcela mění situaci a má potenciál transformovat audiovizuální komunikaci.

 

ROZVOJ A VYUŽITÍ FLOTILY DRUŽIC

 • Dostupná kapacita transpondérů vzrostla o 3,2 %
 • Využitá kapacita transpondérů vzrostla o 1,4 %
 • Během roku 2014 byly na oběžnou dráhu úspěšně vyneseny družice ASTRA 5B a ASTRA 2G
 • Od konce roku 2013 bylo pořízeno šest nových družic, které budou postupně uváděny do provozu od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2017

 Během roku 2014 byly na oběžnou dráhu úspěšně vyneseny dvě nové družice, které tak rozšířily naši flotilu na celkem 54 družic. V lednu a únoru 2014 byl rovněž zahájen provoz družic ASTRA 2E a SES-8, obě družice byly vyneseny na oběžnou dráhu v posledním čtvrtletí roku 2013.

V červnu 2014 zahájila provoz družice ASTRA 5B na orbitální pozici 31,5 stupně východně. Družice zajišťuje vysílání přímo do domácností (tzv. DTH), do kabelových sítí a satelitní přenosy do pozemních digitálních televizních sítí na cílových trzích ve střední a východní Evropě.

Koncem prosince 2014 byla úspěšně vypuštěna družice ASTRA 2G, která doplňuje stávající program obnovy družic na pozici 28,2/28,5 stupně východně. Družice v současnosti plní krátkodobé úkoly, po jejichž skončení bude završeno testování na orbitální dráze a družice tak bude moci zahájit provoz v druhém čtvrtletí roku 2015.

Dostupná kapacita transpondérů vzrostla o 3,2 % na 1 534, přičemž čistá využitá kapacita transpondérů vzrostla o 1,4 %, tj. o 15 na celkem 1 115 transpondérů. K 31. 12. 2014 činila míra využití flotily družic naší společnosti 72,7 % (k 31. 12. 2013 činila 74,0 %).

 

Využití transpondérů - Evropa

Od 31. 12. 2013 vzrostla dostupná kapacita o 5,5 % na 366 transpondérů, což odráží dodatečné kapacity zprovozněné na družici ASTRA 5B. Počet využitých transpondérů se zvýšil o 19 na 297, tj. nárůst o 6,8 %, díky nasmlouvaným novým kapacitám od zákazníků nabízejících video přenosy. Míra využití transpondérů tak vzrostla na 81,1 % (k 31. 12. 2013 činila 80,1 %). Na národních trzích využívajících naše služby zůstal průměrný výnos z každého využitého transpondéru stabilní.

 

Využití transpondérů – Severní Amerika

V důsledku selhání obvodu solárních článků se snížil výkon družice AMC-6, čímž se omezily dostupné satelitní kapacity o 5 transpondérů na 379. Počet využitých transpondérů v porovnání s předchozím rokem poklesl o 14 na 265, tj. pokles o 5,0 %, zejména kvůli omezení čistého objemu nových zakázek divize pro státní instituce společnosti SES z důvodu neschválení státního rozpočtu USA. K 31. 12. 2014 činila míra využití transpondérů 69,9 % (k 31. 12. 2013 činila 72,7 %).  Průměrný výnos z každého využitého transpondéru zůstal stabilní.

 

Využití transpondérů – mezinárodní prodej

Po zahájení provozu svazku družice ASTRA 2E zaměřeného na Střední východ a Afriku a družice SES-8 pokrývající jižní Asii vzrostl počet dostupných transpondérů o 4,4 % na 789. Počet využitých transpondérů vzrostl o 10 na 553, tj. nárůst o 1,8 %, díky komerčnímu nasazení nově zprovozněných kapacit, což částečně kompenzovaly neprodloužené smlouvy v divizi pro státní instituce společnosti SES. Míra využití transpondérů činila 70,1 %, v porovnání s 71,8 % v předchozím roce. Průměrný výnos z každého využitého transpondéru zůstal stabilní.

 

Provozuschopnost družic

SES provozuje řadu družic, které jsou náchylné k selhání obvodů solárních článků. Ve sledovaném roce došlo u družice AMC-6 k dalšímu snížení výkonu, stejně tak u družice AMC-16, která je celá pronajata firmě EchoStar. Od konce třetího čtvrtletí 2014 byl pozorován další pokles výkonu také u družice AMC-15, kterou má také celou pronajatu zmíněná firma. K žádnému dalšímu snížení komerčního výkonu z důvodu selhání solárních článků u naší flotily družic nedošlo.

 

Plánované starty družic

Program investic do nových družic společnosti SES se zaměřuje na pořizování technologicky nejpokročilejších řešení pro nejflexibilnější a nejmodernější flotilu družic, při pokračujícím snižování nákladů na tento program. SES se zaměřuje na optimalizaci kapitálových výdajů napříč řadou tržních segmentů a co nejlepší služby pro regiony se silnou poptávkou, při snižování průměrných nákladů na jeden transpondér.

V průběhu roku 2014 společnost SES oznámila pořízení tří nových družic (SES-10, SES-11 a SES-12) a pokračovala v investicích do atraktivních příležitostí k postupnému rozšiřování kapacit - v únoru 2015 oznámila plány na pořízení tří nových družic (SES-14, SES-15 a SES-16/GovSat).

Plán vypouštění družic na oběžnou dráhu nyní počítá se sedmi novými družicemi, které nahradí i navýší stávající kapacity na našich klíčových geografických trzích. Čtyři ze sedmi zmíněných družic rozšíří pokrytí službami SES na klíčových rozvíjejících se trzích, např. v asijsko-pacifické oblasti a Latinské Americe.

Družice

Region

Použití

Datum vypuštění

SES-9

Asie a Pacifik

Video, firemní a mobilní služby

2./3. čtvrt. 2015

SES-10

Latinská Amerika

Video, firemní služby

4. čtvrt. 2016

SES-11

Severní Amerika

Video

4. čtvrt. 2016

SES-12

Asie a Pacifik

Video, firemní a mobilní služby

4. čtvrt. 2017

SES-14

Latinská Amerika

Video, firemní a mobilní služby

4. čtvrt. 2017

SES-15

Severní Amerika

Firemní a mobilní služby, státní instituce

2. čtvrt. 2017

SES-16/GovSat1

Evropa / Střední východ a severní Afrika

Služby pro státní instituce

2. čtvrt. 2017

 1 Pořízena LuxGovSat

V únoru 2014 společnost SES oznámila pořízení družice SES-10 za účelem rozšíření pokrytí v Latinské Americe a Karibiku. Družice bude umístěna na pozici 67 stupňů západně a nabídne vysoce výkonné svazky přizpůsobené k vysílání přímo do domácností (DTH) a službám pro firmy a vysokorychlostní připojení. Družice SES-10 nahradí kapacity družic AMC-3 a AMC-4 a rozšíří stávající kapacitu. 

Pořízení družice SES-11 rozšíří spolupráci společnosti SES s firmou EchoStar, které nahradí kapacitu transpondérů v pásmu Ku na družici AMC-15. Nová družice také nahradí kapacity v pásmu C družice AMC-18 na pozici 105 stupňů západně. Družice AMC-18 bude přemístěna k plnění jiné mise nad Severní Amerikou. 

SES pokračovala v investicích do své flotily družic a nedávno oznámila pořízení tří nových družic uzpůsobených pro přenosy videa nové generace (tzv. NGV) a datové přenosy nové generace (tzv. NGD). Tyto družice budou využívat vysoce výkonnou technologii mnohasvazkového pokrytí (také označovaná jako HTS – High Throughput Satellite) optimalizovanou palubním procesorem pro digitální signál, která doplní rozšířené svazky využívané stávajícími družicemi.

První z těchto družic, SES-12, ponese tradiční transpondéry s rozšířenými svazky a vysoce výkonné, mnohosvazkové transpondéry pro pásmo Ku. Obě odlišné, vzájemně se doplňující technologie rozšíří kapacity společnosti SES k poskytování vysílání přímo do domácností v asijsko-pacifické oblasti a umožní využívat kompaktní družicový terminál VSAT, mobilní a vysoce výkonné družicové přenosy (HTS) a datové připojení. Nová družice nahradí družici NSS-6 a bude umístěna na stejné pozici jako nedávno vypuštěná družice SES-8, tj. na pozici 95 stupňů východně, kde společnost SES v současnosti pokrývá službou DTH téměř 20 milionů domácností v Indii a jihovýchodní Asii.

V únoru 2015 společnost SES oznámila pořízení dvou nových družic, které dále podpoří rozvoj v segmentech video přenosů, služeb pro firmy a státní instituce a mobilních služeb v obou Amerikách. Družice SES-14 je vybavena hybridní technologií pokrytí rozšířeným svazkem v pásmech C a Ku a vysoce výkonného pokrytí (HTS) v pásmech Ku a Ka pro Latinskou Ameriku a severní Atlantik. Družice bude provozována na pozici 47,5/48 stupňů západně a bude zajišťovat vysílání videa (přímo do domácností i do kabelových sítí), firemní služby a mobilní datové služby. Družice SES-15 bude také vybavena hybridní technologií s rozšířenými svazky v pásmu Ku a transpondéry HTS v pásmu Ku. Tato družice bude pokrývat Severní Ameriku z orbitální pozice 129 stupňů západně a upevní postavení společnosti SES v segmentu mobilních služeb pro leteckou i námořní dopravu. Global Eagle Entertainment využije kapacity této družice i družice SES-14 ke komplexnímu pokrytí obou Amerik. Start družic SES-14 a SES-15 je plánován na druhé a čtvrté čtvrtletí roku 2017. 

Dne 12. února 2015 společnost SES a lucemburská vláda společně založily firmu LuxGovSat, která pořídí specializovanou družici (SES-16/GovSat) a bude ji provozovat pro potřeby státních úřadů a institucí. Družice SES-16/GovSat, u které si lucemburská vláda rezervovala značnou část její kapacity za účelem plnění lucemburských závazků v NATO, bude využívat vyhrazená vojenská pásma (pásmo X a vojenské pásmo Ka) a bude poskytovat vysoce výkonné a plně směrovatelné svazky s globálním pokrytím pro potřeby celé řady misí. Kapacity družice budou poskytnuty také jiným zákazníkům z řad státních úřadů a institucí, k vojenskému i jinému využití.  

 

Pozemní infrastruktura k provozu družic

SES kromě nákupu nových družic investovala prostředky také do pozemní infrastruktury za účelem zlepšení kvality provozu a uspokojení neustále se měnících požadavků zákazníků. V červenci 2014 jsme v naší komerční pobočce zaměřené na prodej a satelitní techniku v Princetonu v New Jersey otevřeli nové centrum provozu družic (SOC). Nové centrum provádí nepřetržitý monitoring a řízení více než 20 družic zajišťujících video a datové přenosy v celé Severní Americe a ostatních částech světa.  

SES dále upevnila své postavení na Středním východě otevřením nové pobočky v Dubaji ve Spojených arabských emirátech za účelem rozvoje obchodních vztahů a uspokojení rostoucí poptávky zákazníků po datovém připojení v tomto regionu.

 

VÝHLED A UKAZATELE

 

Výhled trhu

Za pokračujícím růstem počtu televizních kanálů v HD kvalitě v Evropě a Severní Americe stojí poptávka spotřebitelů po větším výběru sledovaného obsahu. Kombinace růstu počtu obyvatel a zvyšování disponibilních příjmů v současnosti vytváří významnou poptávku po dalších platformách pro vysílání přímo do domácností (DTH) na všech rozvíjejících se trzích. Očekává se, že v nadcházejících letech se televizní vysílání v kvalitě Ultra HD stane významným katalyzátorem další fáze růstu.

Dalším faktorem růstu jsou dodatečné požadavky na satelitní kapacitu ze strany řady firemních zákazníků. Nárůst mobilní komunikace například vede k pokračujícímu rozšiřování mobilních sítí v asijsko-pacifické oblasti, Latinské Americe a Africe a souvisejícímu nárůstu poptávky po satelitních zpětných přenosech. V odvětví těžby ropy a plynu se dodatečná kapacita využívá k uspokojení požadavků na vyšší bezpečnost a monitoring.  

Rostoucí poptávka spotřebitelů po internetovém připojení v letadlech a na lodích v současnosti představuje další zdroj poptávky ze strany poskytovatelů mobilních služeb, jakými jsou např. firmy Global Eagle Entertainment a Gogo.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je pravděpodobné, že častější využívání datových aplikací státních institucí, které budou vyžadovat větší šířku pásma, vyvolá budoucí poptávku po dalších kapacitách. Kromě vojenského využití budou požadavky ze strany státu růst tak, aby pokrývaly rozmanitější škálu potřeb satelitního připojení, včetně vzdělávání a výuky na dálku, ochrany veřejnosti, reakce na mimořádné situace a obnovy po přírodních katastrofách.

Uvedené faktory jsou obzvlášť relevantní na rozvíjejících se trzích, kde mají družice významnou výhodu v pokrytí oblastí, ve kterých je budování pozemních vysokorychlostních sítí ekonomicky nerentabilní.

Nad uvedenými trendy však obecně převládá rostoucí význam poskytování hybridního satelitního řešení, jelikož video a datové či mobilní aplikace jsou stále více propojeny. Například měnící se chování spotřebitelů a diváckých zvyklostí pravděpodobně povede ke stále častějšímu doplňování vysílání přímo do domácností nebo kabelových sítí o vysílání videa do mobilních zařízení (např. smartphonů, tabletů a počítačů) prostřednictvím integrovanějších aplikací pro satelitní datové přenosy.  

 

Finanční ukazatele

Podíváme-li se do budoucnosti, v roce 2015 bude společnost SES i nadále stavět na pilířích dlouhodobého růstu. Ačkoliv se v současnosti vyrábí sedm nových družic, které podpoří budoucí růst, v roce 2015 dojde k plánovanému vypuštění pouze družice SES-9. V roce 2015 se dále sníží objem přímého prodeje transpondérů v porovnání s rokem 2014. Komerčním využitím stávajících kapacit příjmy společnosti a EBITDA vzrostou o 1 % (při konstantních směnných kurzech). Uvedené prognózy budou platit za předpokladu, že nedojde ke změnám stávajícího plánu startů nových družic a provozuschopnosti stávajících družic.   

Předpokládáme, že marže EBITDA překročí 82 % v segmentu příjmů z infrastruktury a dosáhne 14 % – 18 % v segmentu příjmů ze služeb.

Tříleté ukazatele vývoje příjmů a EBITDA (CAGR) pro období 2014-2016 v rozmezí 3,5% – 4 %, při konstantních směnných kurzech, budou odrážet konečný termín startu družice SES-9, který je plánován na druhé či třetí čtvrtletí 2015. Uvedené ukazatele vycházejí z aktuálního plánu startů nových družic a provozuschopnosti stávajících družic.

Hospodářské výsledky společnosti SES za první čtvrtletí finančního roku 2015 budou uveřejněny 30. 4. 2015.

Otevřít úplnou verzi ve formátu PDF

 

Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti

Tato zpráva nepředstavuje v žádné jurisdikci, zejména v USA, součást nabídky prodeje nebo sjednání nabídky k nákupu, popř. investiční poradenství týkající se cenných papírů společnosti SES, a nelze ji vykládat v tomto smyslu; tuto zprávu či její část také nelze použít jako podklad k uzavření smlouvy či jiného závazku, popř. v souvislosti se sjednáváním smluv či závazků.

Společnost SES, členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci, popř. jiné osoby, nečiní a neučiní žádné prohlášení a neposkytují záruku, výslovnou nebo předpokládanou, v souvislosti s přesností, úplností nebo objektivností informací či názorů uvedených v této zprávě; kdo se na tyto informace bude spoléhat, činí tak na vlastní riziko. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená prohlášení, společnost SES, členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, která přímo či nepřímo vyvstane použitím této zprávy nebo jejího obsahu, popř. v souvislosti s touto zprávou.

Tato zpráva obsahuje prognózy budoucího vývoje. Veškerá prohlášení, kromě prohlášení uvádějících historická fakta, obsažená v této zprávě, včetně, mimo jiné, prohlášení o finanční pozici společnosti SES, její obchodní strategii, plánech a cílech řízení budoucího provozu společnosti (včetně plánů rozvoje a cílů týkajících se produktů a služeb společnosti SES) jsou prognózami budoucího vývoje. Tyto prognózy zahrnují známá i neznámá rizika, nejistotu a jiné významné faktory, které mohou způsobit, že se skutečné hospodářské výsledky, výkon a úspěchy společnosti budou výrazně lišit od budoucích hospodářských výsledků, výkonu a úspěchů, přímo či nepřímo uvedených v těchto prognózách. Prognózy vycházejí z řady předpokladů týkajících se společnosti SES a jejích dceřiných a sesterských firem, současných i budoucích obchodních strategií a prostředí, ve kterém bude společnost SES v budoucnosti působit; správnost těchto předpokladů se může, avšak nemusí potvrdit. Prognózy platí pouze k datu vydání této zprávy. Prognózy uvedené v této zprávě, které se týkají minulých trendů nebo činností, nelze chápat tak, že tyto trendy nebo činnosti přetrvají i v budoucnosti. Společnost SES a členové jejího představenstva, vedoucí pracovníci a poradci se nezavazují aktualizovat či revidovat prognózy, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiných faktorů.